Tuesday, 4 December 2018

Adek Berjilbab Ungu Versi Sunda (Neng Jilbab Ungu)

Neng Jilbab Biru/UnguAduh Neng Nu jilbab Ungu
Geulis manis siga kukupu
Aya salam ti abah ambu
Tamat kuliah janten minantu

Euleuh Neng ulah sok kitu
Abong akang teh ngabujang buntu
Akang bade ngalamar eneng
Tinggal ngadua Allah nu ngabantu

Eneng nu dipikaresep
Eneng nu dipikanyaah
Sumangga tingali niat akang
Akang moal nguciwakeun eneng

Akang jangji bakal satia
Ngambinging eneng dugika surga
Dunia ieu ukur samentara
Hayu gancang urang ka KUA
Dunia ieu ukur samentara
Akheratna anu dituju

Thursday, 29 November 2018

Chord Lagu Khawatir - Tulang TioTulang Tio - Khawatir

Tulang Tio - Khawatir
G                            Em
Bersedialah tetap menjadi arah
C                            D
Perjalanan yang akan ku tempuh
G                            Em
Tetaplah kau kuat meski raga jauh
C                            D
Dalam dirimu kutitip rindu

G        D        Em
Disuatu saat nanti
        C                Em        D
Kita kan bersama bersama slamanya
G        D        Em
Dan tak perlu kau khawatir
            C            G
Kan slalu ku jaga cintaku
    C        D        G
Yang slalu ada untuk mu

G                            Em
Ku akan tetap sabar untuk menanti
C                        D
Saat kau dan aku kan bersama
G                            Em
Tak ada lagi jarak antara kita
C                            D
Yang ku mau kau maharani ku

G        D        Em
Disuatu saat nanti
        C                Em        D
Kita kan bersama bersama slamanya
G        D        Em
Dan tak perlu kau khawatir
            C            G
Kan slalu ku jaga cintaku
    C        D        G
Yang slalu ada untuk mu

Tuesday, 13 November 2018

Tipe Anggota Group WhatsApp


ADA 21 TYPE ANGGOTA WA di GROUP

Kalian punya nomor whatsApp yang tergabung di group kan? Bisa group teman sekolah, kantor, olah raga, tongkrongan atau keluarga. Naha ini dia macam-macam atau tipe anggota group WA

1 SILUMAN
Terdaftar anggota group, tapi tidak pernah muncul

2. REPORTER
Rajin melaporkan keadaan apa saja, secara rutin

3. BETORO KRESNO
Penuh kata pujangga, nasihat, memompa semangat dll
.
4. VAMPIR
Cuma aktif kalau malam, jika siang tidak pernah muncul

5. NINJA
Muncul hanya bila namanya disebut

6. PENDEKAR
Hiperaktif di medsos, tapi aslinya ternyata pendiam

7. BOJO GALAK
Tersinggung sedikit terus 'Left Group'. "Mundur Tanpa Berita" (BAPER). Tak lama lagi minta admin tolong add kembali

8. PLAY BOY
Baru nimbrung kalo ada cewek muncul

9. PELUKIS
Suka edit foto orang habis itu d kirim
.
10. PANDITO DURNO
Hobinya meneruskan ceramah agama, kutipan ayat suci dll. Tapi gak bisa buat sendiri

11. PETRUK
Suka posting artikel tetapi sengaja atau tidak itu iklan, biasanya mengenai tempat makan enak, promosi obat-obatan tertentu

12. CAK LONTONG
Kadang" seperti pengamat, suka membahas materi politik, ekonomi dll, mengkritik lawannya, /membuat opini pencitraan diri/ kelompok

13. SEMAR MENDEM
Gemar mengirim drop pin googlemap

14. MALU2 KUCING
Nampak "...is typing" tapi gak pernah keluar postingnya. Ternyata cuma demen towel-towel keyboard

15. BENCONG
Gemar sebarkan gosip hangat. Ditambahin bumbu" pelengkap

16. KOLOR IJO
Hanya muncul kalo ada perlu. Abis tuh ngilang lagi

17) THUKUL MENDEM
Punya segudang jokes sebagai amunisi untuk dikeluarin pada saatnya

18) KAKEK BUYUTEN
Sering salah ketik tapi gak peduli langsung diposting.

19) KOKI
Suka pamer gambar/ foto makanan untuk sarapan, makan siang/malam supaya temannya ngiler.

20) AYAM KAMPUNG
Tiap hari paling duluan ngucapin selamat pagi

21)� HANTU
Jarang komen, sekalinya muncul cuma kasih jempol.

Hayooo termasuk yg mana coba???😁😁😁
đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»

Saturday, 10 November 2018

NADHOMAN TAREKH NABI Muhammad SAW NABI URANG SAREREA

NGADERES NADZOMAN
KEDAH DI GALAKEUN DEUI NADHOMAN TAREKH NABI Muhammad SAW
NABI URANG SAREREA

BismillaahirRohmaanirRohiim

1
Nabi urang  sarĂ©rĂ©a,
Kangjeng Nabi anu mulya,
Muhammad jenenganana,
Arab Kurés nya bangsana.

2
Ramana Gusti Abdullah,
Ibuna Siti Aminah,
dibabarkeunana di Mekah,
wengi Senén taun Gajah.

3
Robiul awal bulanna,
tanggal kadua belasna,
April bulan maséhina,
tanggal kadua-puluhna.

4
Ari bilangan taunna,
lima ratus cariosna,
tujuh puluh panambihna,
sareng sahiji punjulna.

5
Siti Aminah misaur,
waktos babarna kacatur,
ningal cahaya mani ngempur,
di bumina hurung mancur

6
Babar taya kokotoran
Orok tos kenging nyepitan
Soca lir kenging nyipatan
Sarta harum seuseungitan

7
Medal Nabi Akhir Zaman
Pirang-pirang ka anehan
Sesembahan Bangsa Syetan
Kabeh pada Karuksakan

8
Nabi yuswa Lima Bulan
Geus Yasa Angkat - angkatan
Yuswana Salapan Bulan
Geus Capetang Sasauran

9
Yuswana Sapuluh Bulan
Yasa Ameng Papanahan
Ngéléhkeun Budak nu Lian
Tapi tara kumagungan

10
Parangina Kangjeng Nabi,
jatnika pinuh ku puji
pinter tur gedé kawani,
sabar nyaah ka sasami.

11
Keur opat taun yuswana,
diberesihan manahna,
nabi dibeulah dadana,
malaikat nu meulahna.

12
Jibril kadua réncangna
Mikail jenenganana,
ngeusikeun kana manahna,
elmu hikmah sapinuhna.

13
Tuluy dada Kanjeng Nabi,
gancang dirapetkeun deui,
sarta teu ngaraos nyeri,
dicap ku Khotami Nabi.

14
Rama Nabi kacaturkeun
pupusna kacarioskeun
basa Nabi dibobotkeun
dua sasih kaunggelkeun

15
Kagenep taun yuswana
ditilar pupus ibuna
Nabi dirorok eyangna
Abdul Mutalib asmana

16
Kersana Rabbul’alamin
Kangjeng Nabi nu prihatin
yuswa dalapan taun yakin
Ă©yangna mulih ka batin

17
Sabada wapat Ă©yangna
Nabi dirawat Uwa na
Abi Talib kakasihna
sadérék teges ramana

18
Kangjéng Nabi sering pisan
dicandak ka Nagara Sam
sok nyandak barang dagangan
di dinya téh pajeng pisan

19
Kacatur di Ă©ta nagri
loba pandita Yahudi
sareng pandita Nasrani
nu tepang jeung Kangjeng Nabi

20
Sadayana sasauran
ieu jalmi mo nyalahan
pinabieun ahir jaman
Torét, Injil, geus ngiberan

21
Sipat Nabi panganggeusan
aya di anjeunna pisan
harita loba nu iman
ka Nabi ngangken panutan

22
Lami - Lami Kangjeng Nabi
Di Sambat ku Hiji Istri
Dagang ka Unggal Nagri
Ka untungana di bagi

23
Istri Jenengan Khodijah
Putra Huwailid katelah
Nu pang Bengharna di Mekah
Ka Nabi kalangkung nyaah

24
Siti Khodijah masrahan
Ka Nabi Barang Dagangan
Mesaroh nu Ngarencangan
Ka Nabi purah Nyarengan

25
Kacarios MeMesaroh teh
Loba pamendakna Aneh
Cicirén Nabi nu Sholeh
Matak ngagerakkeun Kabeh

26
Tatangkalan uluk Salam
Mega bodas sok Mayungan
Jeung aya cap Kanabian
Dina salirana pisan

27
Pamendak Siti Khodijah
Cocok pisan jeung Mesaroh
Akhirna Siti Khodijah
Ka Nabi mundut di Tikah

28
Harita yuswana Nabi
Salawe tahun kawarti
Ngadak - ngadak Sugih Mukti
Tapi tambah sae Ati

29
Karesepna Kangjeng Nabi
ka Gusti Allah ngabakti
di Gunung Hira maranti,
ibadahna saban wengi.

30
Di dinya jol kasumpingan,
Jibril nu nurunkeun Kur’an,
kalawan dawuh Pangéran,
Nabi didamel utusan.

31
Harita yuswana Nabi,
patpuluh taun kawarti,
diutus ku Allah pasti,
ngémbarkeun agama suci.

32
Anu iman pangheulana,
Siti Khodijah garwana,
Abu Bakar kaduana
sohabat nu pangmulyana

33
Murangkalih nu nonoman,
anu pangheulana iman,
Sayidina Ali pisan,
ka Nabi sadérék misan.

34
Jeung ari jalma beulian,
anu pangheulana iman,
Sayid Bilal kaleresan,
anu jadi tukang adan.

35
Ari lolobana pisan
ka Nabi téh ngamusuhan,
nganiaya ngajailan,
teu aya pisan ras-rasan.

36
Para Shohabat kungsi Ngalih
Ka Nagri Habsi nu teubih
Didinya Anjeuna Linggih
Kirang kenging tilu sasih

37
Samulih Shohabat ti Habsi
Kacarios Kangjeung Nabi
Kenging pohara Cocobi
Kersana nu Maha Suci

38
Uwa na sareng Garwa na
Pada pupus duanana
Harita Nabi yuswana
Kalima puluh tahunan

39
Geus pupus Siti Khodijah
Nikah ka Siti Saodah
Sareng ka Siti 'Aisyah
Ummil Mu'minin ka telah

40
Tidinya kersa Pangéran
Maparinan Kamulyaan
Ka Nabi nu Akhir Zaman
Kakasih nu Sifat Rohman

41
Nuju tanggal tujuh likur,
bulan Rajab nu kacatur,
runut kaol nu kamashur
Kangjeng Nabi téh disaur.

42
Dipapag ku malaikat,
nyandak burok nu kasebat,
leumpangna téh cara kilat,
tutunggangan Nabi angkat.

43
Ti Mekah ka Baitul Maqdis,
teu lami-lami antawis,
ku jalmi henteu katawis,
Kersana Gusti nu Wacis.

44
Ti Baétul Makdis terasna,
naék tangga saterusna,
mi’raj tĂ©a kasebatna,
ka langit Nabi sumpingna.

45
Tujuh langit sadayana,
sareng aras pangluhurna,
disumpingan sadayana,
katut surga-narakana.

46
Kangjeng Nabi ditimbalan,
ku Gusti Nu Sipat Rahman,
anjeunna kudu netepan,
solat muji ka Pangéran.

47
Sadayana jalmi iman,
sami gaduh kawajiban,
solat nu lima giliran,
henteu meunang dikurangan.

48
Solat Ă©ta minangkana,
dina agama tihangna,
jalmi nu luput solatna,
nyata rubuh agamana.

49
Kacarios dina Zaman
Mi'rojna Nabi Panutan
Yuswana teh kaleresan
Lama puluh dua jalan

50
Kapir Mekah kacaturkeun,
barang Nabi nyarioskeun,
mi’raj lain dimulyakan,
anggur pada nyeungseurikeun.

51
Pada hasud ngakalakeun,
ti dinya Allah ngersakeun,
Kangjeng Nabi dialihkeun,
ka Madinah disirnakeun.

52
Para sohabat pirang-pirang,
nu buméla milu iang,
milu ngalih saabrulan,
henteu pisan sumoréang.

53
Tambih kamulyaan nabi,
di madinah asal sepi,
jadi ramé ku nu ngaji,
muji ka Nu Maha Suci.

54
Sapuluh taun lamina,
di Madinah jumenengna,
agama Islam cahyana,
gumebyar ka mana-mana.

55
Nagri Mekah di Perangan
Akhirna kaboyong pisan
Nabi tambah kamulyaan
Yaqin lain Jijieunan

56
Ari yuswa Kangjeng Nabi
Genep puluh tilu pasti
Maqomna di jeuro Nagri
Madinah Nagara Suci

57
Puputrana Kanjeng Nabi
Aya Opat anu Istri
Siti Zenab nu Kahiji
Ruqoyah nu hiji deui

58
Ummi Kulsum katiluna
Siti Fatimah Bungsuna
Ari putra nu Cikalna
Sidna Qosim kakasihna

59
Sidna 'Abdullah Raina
Ibrohim nu katiluna
Eta nu genep putrana
Siti Khodijah Ibuna

60
Sidna Ibrohim Ibuna
Mariyah jenenganana
Istri ti Mesir asalna
Tah kitu turunanana

61
Putra nu pameugeut kabeh
Pupus keur Aralit keneh
Nu istri Carogena teh
Para Shohabat nu Sholeh

62
Siti Zenab Carogena
Abul'Ash Jenenganana
Siti Ruqoyah Carogena
Sidna 'Utsman mimitina

63
Geus Siti Ruqoyah Hilang
Anjeuna turun Ka ranjang
Ummi kultsum putri Lanjang
Di Tikah geuntos nu Hilang

64
Caroge Siti Fatimah
Sidna 'Ali nu katelah
Bakarromallahu Wajhah
Anu ka Mashurkeun gagah

65
Ari Putu Kanjeng Nabi
Dalapan pamegeut Istri
Siti Umamah jeung 'Ali
Ti Siti Zenab kawarti

66
Ari Sidna 'Abdullah mah
Putu ti Siti Ruqoyah
Putu tu Siti Fatimah
Aya Lima kabeh namah

67
Tilu anu pameugeutna
Sidna Hasan kakasihna
Sidna Husen ka duana
Sidna Muhsin ka tiluna

68
Ummi Kulsum nu Istrina
Ka Sidna 'Umar Nikah na
Sitna Zenab ka duana
Nurut Ungeuling wartosna

69
Urang kudu Cinta ati
Ka Turunan Kanjeng Nabi
Poma ulah goreng Ati
Sumawona Hiri dengki

70
Ari mungguh Kangjeng Nabi,
nyaahna langkung ti misti,
ka umatna jaler istri,
leuwih ti sepuh pribadi.

71
Welas asih ka nu miskin,
sumawon ka budak yatim,
pada seubeuh ku paparin,
kadaharan jeung pisalin.

72
Akurna ka urang kampung,
calik satata ngariung,
tara angkuh jeung adigung,
sanajan ka urang gunung.

73
Ka nu nandang kasusahan,
gering jeung kapapaténan,
ngalayad sarta ngubaran,
ngajajapkeun ka kuburan.

74
Manis saur manis budi,
Ă©stu mustikaning jalmi,
sajagat mo’ mendak deui,
saé rupa jeung parangi.

75
Raray lir bulan purnama,
halisna lir katumbiri,
waos lir inten widuri,
salira harum wawangi.

76
Éstu kersaning PangĂ©ran,
lain seungit dimenyanan,
karinget pada nandéan,
diparaké seuseungitan.

77
Sakitu Nabi mulyana
Taya pisan adigung na
Angkat pungkureun Shohbatna
Kalangkung handap Asorna

78
Anggoan kersa lumayan
Najan nu geus di Tambalan
Kitu deui katuangan
Bangeut pisan di Kurangan

79
Beutah dina Kamiskinan
Lain Sabab teu kagungan
Ngahaja bae ngirangan
Ngarah karidhoan Tuhan

80
Pirang-pirang mujijatna,
tawis kanabianana,
Kur’an nu nomer hijina
mujijat nu pangmulyana.

81
Tangkal nu pérang daunna,
disiram urut abdasna,
ngadadak loba buahna,
sarta hirup saterasna.

82
Domba nu banget kuruna,
sarta lalépét susuna,
diusap ku pananganna,
ngadadak juuh susuna

83
Dina hiji waktos deui,
sahabat bet kirang cai,
teras baé Kangjeng Nabi,
mundut cai anu kari

84
Cai ngan sakedét pisan,
éstu kabéh pada héran,
Nabi neuleumkeun panangan,
dumadak tuluy manceran.

85
Cai mancer loba pisan,
ka luar tina panangan,
sela-sela ramo pisan,
cukup keur jalma réaan.

86
Kacatur Hiji Beudeuwi
Ngadoja ka Kanjeng Nabi
Nitah nyaur tangkal kai
Sina ngomong cara Jalmi

87
Tuluy Tangkal teh di Saur
Harita ku Kanjeng Rosul
Tangkal datang ngagulusur
Akarna teh di Gugusur

88
Ngadeuheus ka Kanjeng Nabi
Uluk Salam cara Jalmi
Sanggeus kitu balik deui
Ka tempat asalna tadi

89
Badwi teh ngan kantun HĂ©ran
Ningal eta ka anehan
Tuluy bae asup Islam
Ka Nabi ngangken panutan

90
Saliana Loba deui
Mu’jizatna Kanjeng Nabi
Mun di wincik Hiji - hiji
Keur nulisna moal mahi

91
He Allah nu Sifat Rohman
Abdi Sadayana Iman
Teu Aya deui Pangéran
Lian ti Anjeuna pisan

92
Nu ngadamel Bumi 'Alam
Rawuh saeusina pisan
Nu Wajib di Ibadahan
Teu aya anu nyésa pisan

93
Sareng abdi Iman deui
Ka Sidna Muhammad Nabi
Yen eta utusan Gusti
Miwulang sadaya Jalmi

94
Nu Sifat ka percayaan
Bijaksana tur Budiman
Bener unggal sasauran
Najan Saur kaheureuyan

95
Ngémbarkeun Kanjeng Nabi téh
Ka Jalma sadunya kabeh
Dawuh Pangéran nu Shoheh
Nu Wajib di Turut nateh

96
Hurmat urang ka Anjeuna
Dina mangsa jumenengna
Sareng sa ba'da Wafat na
Eta teu aya beda na

97
Duh Gusti jungjunan abdi
Sidna Muhammad habibi
Pamugi salira nampi
Kanu hina diri abdi

98
'Abdi umat akhir zaman
Anu banget panasaran
Hoyong tepang ngadeuheusan
Seja tumut serah badan

99
Di Yaumil Akhir pamugi
'Abdi sing janten ngahiji
Sareng indung bapa 'Abdi
Ngiring Gusti ka Sawargi

Alhamdulillaah

Tammat Wallaahu A'lam
Mugi Ageung Manfa'at...

NGA... APALKEUN DEUI...

Tuesday, 6 November 2018

Dunia dalam Genggaman di Era Digital

Serunya Hidup di Era Digital
Betapa beruntungnya kita yang tumbuh dan berkembang pada era digital seperti saat ini. Bagaimana tidak, era ini adalah di mana saat ilmu pengetahuan berkembang begitu pesatnya, terutama dari segi teknologi informasi. Perkembangan teknologi ini memunculkan berbagai macam inovasi di dunia digital yang memudahkan kita umat manusia dalam memenuhi kebutuhan di berbagai aspek mulai dari bisnis, ekonomi, pendidikan, hiburan dan lain sebagainya. Bayangkan saja, paling tidak ketika orang tua atau kakek nenek kita masih berusia produktif saja harus menunggu beberapa hari untuk menerima kabar dari orang lain melalui surat yang ditulis pada secarik kertas. Sedangkan pada saat ini, dunia seolah berada dalam genggaman. Hanya dengan sentuhan jari dalam hitungan detik maka kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dan yang lagi happening di belahan bumi yang lain.

Banyaknya pengembang dan teknisi yang berlomba-lomba menyajikan aplikasi menarik dan kaya manfaat. Dimulai dengan adanya 'Mbah Google' yang serba tahu, seringkali dijadikan tempat bertanya dan menggali informasi tentang segala hal . Mulai dari mencari data tugas sekolah, berita terkini, jadwal pertandingan olah raga, bahkan resep masakan ibu-ibu di dapur dan tidak terkecuali kita bisa bertanya tentang alamat suatu tempat lengkap dengan letak posisi tempat parkir bahkan toiletnya. Pengalaman saya pribadi, Hehe.

Gambar dari https://blogs.baruch.cuny.edu/digitalcombishop/?p=569

Fenomena Sosial Media
Era digital tentunya juga sangat berpengaruh terhadap gaya hidup para milenial yang tumbuh dan berkembang dewasa ini. Sosial media salah satunya. Maraknya aplikasi dan situs sosial media cukup mengubah pola sosial para penggunanya. Bagaimana tidak, dengan smartphone di genggangam kita bisa menemui siapapun, dari manapun tak peduli beda kota, provinsi, pulau, negara bahkan beda benua sekalipun. Menyapa dan bertatap muka dengan seseorang di kejauhan sana bisa dilaksanakan secara real time dengan hadirnya fitur live chatting dan video call hampir di setiap jenis sosial media apapun yang kamu gunakan.

Hadirnya facebook, twitter, instagram, tiktok, bigo beserta kroni-kroninya menggiring para penggunanya untuk aktif membagi setiap momen dan aktivitas kesehariannya menjadikan informasi pribadi seakan menjadi lebih terbuka sehingga siapapun bisa mengetahui kegiatan dan kabar terkini dari keluarga, teman, gebetan bahkan mantan, huuuuu. Apalagi pada dasarnya manusia mempunyai sisi psikologis ingin jadi pusat perhatian dan di sisi lain punya rasa penasaran atau keingintahuan yang cukup besar terhadap orang lain, netizen menyebutnya kepo. 

Tak hanya bisa dijadikan tempat ajang 'pamer'. Sosial media juga bisa menjadi salah satu sumber penghasilan. Banyak sekali orang-orang yang menjadi terkenal di sosial media baik karena karya yang menarik dan menghibur atau bahkan karena kontroversi sekalipun. Mereka memanfaatkan keviralannya untuk menjadi salah satu tambang menggali pundi-pundi emas. Adanya pergeseran atau bisa disebut tepatnya perluasan tempat mencari hiburan masyarakat dari yang mulanya media cetak, radio dan televisi sekarang merambah ke internet melalui sosial media. Hal itu dimanfaatkan para pengusaha dan pengiklan dengan menggaet sejumlah orang-orang yang tingkat popularitasnya di atas rata-rata atau biasa disebut selebgram untuk mempromosikan produknya yang lalu dikenal dengan istilah endorse. Betapa banyak yang saat ini kita tahu menjadi milyuner dengan cara yang satu ini. Sebut saja beberapa selebgram di Indonesia yang meraup ratusan juta rupiah perbulan melalui sosial media instagram dan YouTube seperti Ria Ricis, Atta Halilintar, Raditya Dik, Edho Zell, Time2one dan masih banyak yang lainnya. Dan seperti yang kita tahu bahwa presiden kita yakni Bapak Joko Widodo pun sering membagikan vlog di channel youtube-nya sehingga pada suatu kesempatan beliau bertanya mengenai cita-cita kepada seorang anak SD dan dengan gaya yang lantang namun tetap polos khas anak SD tersebut menjawab "Pengen jadi youtuber Pak" Alasannya cukup sederhana. Menurut dia ketika seorang Youtuber mempunyai subcriber yang banyak akan dapat menghasilkan uang.

Jual Beli di Dunia Maya
Hidup di zaman sekarang pun kita dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan dalam hal perniagaan. Semakin gencaranya pertumbuhan berbagai market place bak jamur di musir hujan. Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Mataharimall, blibli dan yang lainnya menjadi media jual beli favorit orang-orang kekinian. Para pedagang tak perlu punya lapak dalam wujud toko fisik untuk menjajakan barang dagangannya. Cukup dengan memajang di etalase maya maka dia sudah menjadi pengusaha atau pedagang. Pun dengan pembeli, tak perlu repot-report pergi ke pasar atau mall ketika ingin berbelanja. Cukup dengan membuka laptop atau telepon genggam, ketik nama produk yang dibutuhkan, pilih dan jadilah barang itu milikmu. Yap sesederhana itu keseruan bertransaksi pada zaman sekarang.

Lahirnya Layanan Transportasi Online
Selain cerita di atas, hal yang menjadi fenomena beberapa tahun terakhir ini adalah munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi online. Adapun yang masih berjaya sampai saat ini adalah dua besar yakni Grab dan Gojek. Inilah yang saya rasa menjadi juara dalam hal inovasi penyambung aktivitas kehidupan berbagai kalangan. Layanan transportasi, belanja, kirim antar barang, layanan jasa kebersihan bahkan pijat ada juga lho di sini. Selain membuka peluang kerja bagi ribuan orang, kini profesi tukang ojek yang mungkin dipandang sebelah mata, mangkal di pangkalan atau perempatan jalan dengan penampilan sangar dan kurang good looking kini  seakan naik status sosialnya. Perbaikan penampilan dengan pemakaian seragam, standar kendaraan yang baik, aneka layanan yang beragam pula tentunya menjadikan Ojol, Ojek Online ini bukanlah tukang ojek biasa. Kini banyak pemuda yang gagah dan penampilan rapi pun tidak gengsi menjadi driver ojek online.

Tak hanya bagi pengendara, pengguna layanan ini pun tentunya tak mengenal tingkatan sosial, mulai dari pejabat, artis, selebritis dan rakyat jelata sudah sangat merasakan sekali manfaatnya. Meskipun dalam perjalanannya tidak mudah, cukup banyak gesekan sosial yang terjadi di berbagai tempat yang masih terkungkung dalam cara konvensional, namun perlahan namun pasti ojek online menjadi pilihan utama dalam membantu aktivitas sehari-hari.

Kolaborasi Adalah Kunci
Baiklah dari hal-hal di atas, yang paling menarik adalah kolaborasi dan integrasi berbagai platform tersebut. Begitu keren dan serunya ketika sosial media yang satu dan yang lainnya saling terhubung. Promosi video terbaru youtube di instagram, membagikan tautannya di twitter dan facebook akan meningkatkan kunjungan dan rating. Integrasi situs jual beli dan transportasi online menciptakan efisiensi dalam hal pengiriman barang ke tempat tujuan. Tak jarang iklan marketplace dan ojol di sosial media pun turut mendongkrak grafik penggunaan serta bermacam aktivitas transaksi di dalamnya. Seru sekali bukan.

Ayo Mulai Walau dengan Langkah Kecil
Tentunya kita, bagian dari generasi ini juga harus turut berkontribusi baik. Mulailah maju walaupun hanya dengan langkah kecil. Berbagi informasi melalui tulisan sederhana ini misalnya. Walau rangkaian kata yang kurang bermakna dan mungkin tidak menarik, semoga cukup bisa memberikan inspirasi. Menulislah mulai dari apa yang ada dalam dirimu. Luapkan isi hatimu supaya orang di luar sana pun tahu bahwa kamu punya suara untuk kemajuan dan kebaikan melalui sebuah blog atau website pribadimu. Kamu tahu penulis, youtuber dan selegbram kaya dan terkenal seperti Raditya Dika dan Kevin Anggara? Mereka memulai langkah melalui blog. Kini, saatnya kita mulai langkah itu.

Domain Murah dan Cara Buat Blog Profesional
Supaya blog-mu terlihat profesional jangan ketinggalan untuk memilih domain dan hosting yang keren. Dengan memakai domain seperti .com, .co.id, .net atau .org maka blog mu akan tampak lebih profesional, elegan dan terpercaya.  Untuk domain dan hosting murah dan berkwalitas jawabannya adalah Domainesia, pilihan terbaik ada pada Hosting murah untuk langkah kita berikutnya.

Well, menulis blog tidaklah sesulit yang orang takutkan tapi juga jangan sembarangan supaya tulisan dan blog-mu bernilai. Untuk membantu kalian yang baru menulis, tak perlu ragu untuk mengunjungi  Cara membuat blog untuk mencari pencerahan terkait langkah awalmu dalam menulis di blog layaknya seorang profesional.

Salam sukses kaum milenial!


Monday, 29 October 2018

Karna Su Sayang Versi SUNDABiasa cinta hiji paménta
Ulah osok ngakekang rasa
Sabab kuring geus nyarita
Moal pindah haté kusabab nyaah

Ulah loba tingkah da moal ngadua
Cukup jaga haté ngarah tambah cinta
Sabab kuring geus nyarita
Moal pindah haté kusabab nyaah

Jeung ieu soal haté
Coba pikiran deui
Moal nyulayaan jangji
Lantaran teu ngabaran

Kunaon bet curiga
Jeung jadi asa béda
Ari kucinta mah
Geus teu kudu dipapaksa

Keun cinta sina mekar
Sanajan sok hariwang
Ulah kanyenyerian
Lantaran hanteu paamprok

Ari geus cinta mah
Kari ngajagaan haténa
Moal néangan deui
Cekap anjeun kanggo salawasna

Biasa cinta hiji paménta
Ulah osok ngakekang rasa
Sabab kuring geus nyarita
Moal pindah haté kusabab nyaah

Ulah loba tingkah da moal ngadua
Cukup jaga haté ngarah tambah cinta
Sabab kuring geus nyarita
Moal pindah haté kusabab nyaah

Nalika anjeun sono
Kuring gé pasti sono
Teu kudu milu rungsing
Nu matak urang gering

Teu ngawaro panggero
Nu matak urang lieur
Ngan butuh reureuh heula
Keur ngaleungitkeun kacapé

Boro-boro salingkuh
Mangga Ă©mutan deui
Rasa ieu moal pareum
anjeun masih kaasih

cukup ngajaga haté
supaya makin cinta
Tong percaya ka beja
cekel omongan kuring

Biasa cinta hiji paménta
Ulah osok ngakekang rasa
Sabab kuring geus nyarita
Moal pindah haté kusabab nyaah

Ulah loba tingkah da moal ngadua
Cukup jaga haté ngarah tambah cinta
Sabab kuring geus nyarita
Moal pindah haté kusabab nyaah

Wednesday, 3 October 2018

Armada - Dengerin Abang Versi Sunda (Dangukeun Akang)
Enéng sayang anjeun kunaon
Geningan camberut waé ka akang
Ulah curiga sanajan akang
Jarang dongkap mendakan enéng
Punten dangukeun akang

Sanés teu hoyong akang dongkap nganjangan
Mendakan enéng anu dipikanyaah
Akang gé hoyong teras-terasan nganjang
Hanjakal cinta urang beurat di ongkos

Enéng sayang ulah curiga
Akang jarang mendakan enéng
Punten dangukeun akang

Sanés teu hoyong akang dongkap nganjangan
Mendakan enéng anu dipikanyaah
Akang gé hoyong teras-terasan nganjang
Hanjakal cinta urang beurat di ongkos

Sanés teu hoyong akang dongkap nganjangan
Mendakan enéng anu nu dipikanyaah
Akang gé hoyong teras-terasan nganjang
Hanjakal cinta urang beurat di ongkos

lalalalala lalalalala lalalala lalalalalaaaa

Akang gé hoyong teras-terasan nganjang
Hanjakal cinta urang beurat di ongkos
Hanjakal cinta urang beurat di ongkos
Hanjakal cinta urang beurat di ongkos
Beurat di ongkos

Tuesday, 2 October 2018

Restore Database SQL Server dengan File MDF dan LDF

Restore Database SQL Server dengan File MDF dan LDF

Adakalanya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh user yaitu dengan atau tanpa sengaja menghapus database baik sebagian atau seluruhnya.
Baik dont worry and dont happy.
Silakan langsung sikat saja query untuk backup database dengan file back up ekstensi mdf dan ldf

Database SQL Server menggunakan dua file - file MDF, yang dikenal sebagai file database utama, yang berisi skema dan data, dan file LDF, yang berisi log. Database juga dapat menggunakan file database sekunder, yang biasanya menggunakan ekstensi .ndf.


Contoh :

exec sp_attach_db @dbname='SunfishDemo',
@filename1='D:\Restore 10 Oct 2018 - 7AM\DataSQL\SunFish.mdf',
@filename2='D:\Restore 10 Oct 2018 - 7AM\DataSQL\SunFish_log.ldf'

Wednesday, 5 September 2018

Sistem Informasi Lowongan Kerja Online / Job Online

Sahabat sekalian, kali ini saya posting prototype aplikasi web yang bernama Sistem Informasi Lowongan Kerja Online / Job Online / Rekruitment. Aplikasi ini berfungsi mencatat data lowongan kerja dan pengajuan lamaran kerja di sebuah instansi atau perusahaan. Selain itu juga aplikasi ini adalah sebagai website company profile sederhana.
Aplikasi ini dibangung dengan menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL yang dipadukan dengan template twitter bootstrap sehingga tampilannya dinamis.
Manajemen user yang dapat login ke aplikasi yaitu admin saja.

Adapun aplikasi memiliki beberapa menu/fitur berikut :
 1. Beranda, tampilan utama web
 2. Profil, tampilan profil perusahaan
 3. Prosedur, informasi tata cara melamar pekerjaan
 4. Galeri, informasi gambar mengenai perusahaan
 5. Kontak, informasi data kontak perusahaan
 6. Karir, Halaman informasi lowongan kerja
 7. Admin, untuk login admin
 8. Calon Karyawan, menu tampilan data lamaran yang masuk
 9. Data Loker, informasi data lowongan kerja
 10. Hasil tes, untuk menentukan pelamar yang diterima dan ditolak
 11. Pengaturan, halaman untuk mengatur data user dan password
Berikut tampilannya :
Daripada penasaran cuma lihat gambar nya saja, silakan untuk dicoba demo online nya pada link berikut ini :

https://jobonline123.000webhostapp.com/

username  : admin
password : admin

Kekurangan dan kesalahan selalu ada dalam setiap hal tak terkecuali pada aplikasi sederhana ini, apabila sahabat mempunyai tanggapan atau komentar, kritik serta saran tak perlu sungkan juga untuk menuliskannya pada kolom komentar.

Jika sahabat tertarik dengan aplikasi ini atau bagi kalian yang ingin memesan full source code jangan ragu untuk menghubungi kontak saya :

WhatsApp/SMS     : 0857-2277-2069
Email                     : irfan.saprudin@gmail.com 

Tuesday, 28 August 2018

Sejarah Kewadanaan CililinKata "Cililin" saat ini adalah merupakan satu nama untuk desa atau kecamatan yang ada di Bandung Barat. Namun, jika berkaca pada sejarah, Cililin sebenarnya memiliki cakupan dan ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar desa atau kecamatan yang saat ini ada. Yakni hampir sebagian besar wilayah yang ada di Bandung Barat bagian selatan adalah bagian dari Cililin. Sebab dahulu Cililin merupakan satu kewedanaan yang cakupan wilayahnya meliputi Cihampelas, Sindangkerta, Cipongkor, Gunung Halu, dan wilayah lain yang berada di sekitarnya. Sehingga tidak jarang misalnya orang Sindangkerta, Gunung Halu, Cipongkor, atau wilayah sekitarnya dahulu bila ditanya dari mana asalnya terkadang mereka mengatakan Cililin sebagai asalnya. Karena memang daerah-daerah tersebut adalah bagian dari kewedanaan Cililin.

Terlebih asal muasal nama Cililin itu sendiri menurut Drs. Said Raksakusumah (Ketua jurusan sejarah FKIS IKIP Bandung, 1986) adalah bermula dari bahasa Belanda yakni "uit tuin lijn weg" atau "elina" yang berarti pembuatan jalan. Yang mana sekitar tahun 1840-1850 dilakukan pembuatan jalan yang membentang dari lokasi Kamp Kaca-kaca, Loji dan Tangsi Gununghalu untuk kebutuhan perkebunan. [1]
Sedangkan Kota Santri adalah istilah yang diberikan kepada kota-kota yang memiliki banyak pondok pesantren. [2]

Dari dua pengertian diatas kita dapat memahami bahwa Cililin adalah identitas yang mewakili masyarakat Bandung Barat di bagian selatan. Dimana Bandung Barat di bagian selatan memang dikenal memiliki banyak lembaga-lembaga pesantren, yang tak heran bila kemudian kita mengenal Cililin sebagai Kota Santri.

Dalam data Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, saat ini terdapat lebih dari 450 pesantren yang ada di Bandung Barat. Dan kebanyakan pesantren tersebut tersebar di wilayah bagian selatan.
Adanya jumlah pesantren yang banyak tersebut juga tidak terlepas dari nilai historis serta dakwah islam masa lalu yang dibawa ke wilayah Cililin. Dimana dikatakan bahwa dakwah Islam di Cililin dikembangkan oleh salah seorang Ulama Sufi asal Banten bernama Muhammad Safii dan Syech Abdul Manaf.

Berikut ini saya salin tulisan dari bandungbaratkab.go.id yang menunjukan bahwa peranan dakwah islam sangat mempengaruhi kultur dan budaya masyarakat Cililin dan sekitarnya. Sehingga jati diri islam ahlussunnah wal jama'ah memang adalah pelopor peradaban Cililin yang saat ini dikenal ramah dan nyantri:
"Pengembangan Islam beserta kebudayaannya yaitu ketika Kesultanan Banten diperintahkan oleh Sultan Maulana Yusuf tahun 1568-1580, dan Kesultanan Cirebon pada waktu itu diperintahkan oleh Panembahan Ratu.

Ulama Keraton Banten yang pertama kali bermukim di daerah Cililin adalah Ulama Sufi (yang asalnya Ulama Pengembara). Yang bernama Muhammad Safii dan Syech Abdul Manaf. Kedua orang tersebut semula singgah di tempat yang nyaman sambil mengajarkan ajaran Islam. Nama tempat tersebut sampai sekarang diberi nama “Sindangkerta” . Sindang berarti berhenti Kerta berarti nyaman atau aman, yang sekarang telah menjadi Kecamatan Sindangkerta.

Dari tempat tersebut pindah kesebelah utara untuk meneruskan ajaran agama Islam. Kemudian singgah lagi di suatu tempat. Nama tempat yang baru ini diberi nama kampung Panaruban . Panaruban berasal dari takharub berarti mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di Panaruban dimulailah mengajarkan agama Islam dengan melalui dzikir. Suara dzikir tersebut oleh masyarakat sekitarnya terdengar bergema dalam bahasa sunda “ ngagerendung ”. Lama kelamaan kampung Panaruban berubah menjadi kampung Gerendung. Kata Gerendung ini bisa juga dari kata gerendeng dalam bahasa Sunda, yang berarti suara yang halus.

Kampung Gerendung makin lama makin ramai didatangi oleh para santri yang akan menuntut ilmu agama. Akhirnya berkumpullah para santri di kampung itu. Tempat berkumpulnya para santri tersebut dinamakan “ Jenuk ”. Jenuk berarti kumpul, yang dikenal dengan istilah Batur Jenuk Balarea artinya semuanya orang disini saudara. Sekarang nama kampung itu berubah menjadi Cijenuk hingga kini.
Perkembangan pesantren Cijenuk makin semarak terutama bila mengadakan peringatan Maulid Nabi. Macam-macam jenis makanan dihidangkan termasuk kue basah. Pembuatan kue basah berasal dari kampung sebelah utara Cijenuk sampai sekarang kampung tersebut diberi nama Citalem (Talem berarti wadah kue basah) Citalem sekarang menjadi sebuah Desa Pada waktu itu belum menggunakan peralatan hidangan makanan dari bahan-bahan hasil dari tekhnik industri seperti rantang, gelas kaca, dan cerek. Untuk mewadahi air minum, sayur daging, tuak enau (teres berarti lahang). Panerasan berarti tukang “ nyadap”. Selalu mempergunakan “ katung” yaitu lodong pendek. Katung yang lebih pendek lagi diberi nama “ mangkok ” atau “ bekong ”. Pembuatan katung ini dari suatu kampung yang terletak sebelah barat Cijenuk. Nama kampung ini sampai sekarang diberi nama“Cipongkor” . Pongkor artinya lodong pendek atau katung. Sekarang Cipongkor menjadi Kecamatan. Lama kelamaan datang lagi seorang ulama Sufi dari Cikundul Cianjur. Orang ini berpangkat Wedana Dalem (Wedana Keraton). Sehingga kepada orang ini diberi julukan Eyang Sangga Wadana hingga kini. Yang akhirnya sangga wedana ikut bermukim di Cijenuk sampai orang tersebut mengakhiri hayatnya, dan dimakamkan di makam Cijenuk bersama atau berdekatan dengan makam Moh. Safii dan Syekh Abdul Manaf tersebut diatas. Para santri Cijenuk yang mandiri dapat menyebarkan Ajaran Islam diantaranya : Nayaganta mendirikan Pesantren di pinggiran Sungai Cipatik. Sampai sekarang tempat tersebut diberi nama Nunuk yang berarti berkumpul. Kemudian yang kedua adalah Nayaguna mendirikan pesantren di pinggiran Sungai Citarum. Tempat itu sekarang diberi nama Kampung Depok. “ Depok ” berarti pemukiman atau Padepokan. Adapun kampung pinggiran Sungai tersebut berkembang menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Citapen . Yang berasal dari kata Citepian . Yang ketiga adalah Nurasidi seorang penulis Al Quran. Orang tersebut mendirikan Pesantren Bongas terkenal dengan julukan “Ulama Bongas”. Setelah berakhir hayatnya dimakamkan di puncak bukit “Pasirpogor Cililin”. Yang ke empat dengan Julukan Dalem Kemuludan mendirikan Pesantren di Cinengah Gununghalu.

Sejak itulah orang Cililin mengenal perkampungan yang bernama Kampung Tipar, yang berarti perkampungan pinggiran huma. Kampung Sadang, berarti perkampungan pinggir sawah. Dungus yaitu bukit kecil ditengah sawah atau Bojong yaitu sawah di ujung bukit atau gunung.
Ketika Kewedanaan Rongga Cihampelas dipimpin oleh Raksanagara I, datanglah perintah dari Regent Resident Priangan untuk membuat jalan perkebunan. Sebab daerah Karanggan atau Kewedanaan Rongga akan dijadikan objek kebun kopi dalam rangka pelaksanaan Cultuurstelsel. Yang akan mengambil lokasi di daerah : Kaca-kaca, Loji, dan Tangsi – Gununghalu. Pemerintah membuat jalan dalam bahasa Belanda adalah ; “Uit Tuin Lijn Weg”. Perintah ini terjadi dalam tahun 1840. pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke 46. Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp memerintah antara tahun 1840-1841. Sepuluh tahun kemudian pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke 49. Jan Jacob Rochussen memerintah antara tahun 1845-1851, ternyata pembuatan jalan “Elinan” ini sangat memuaskan Pemerintah Hindia Belanda ( “ Elinan ” adalah istilah orang – orang Cililin jaman lakon gawe ngebon kopi nyaniri tempo dulu ). Oleh karena keberhasilan tersebut maka Resident Priangan atas nama Koningklijck Nederland Indie, menganugrahkan tanda jasa berupa Piagam Perunggu., yang bergaris tengah 20 cm, kepada Raksanagara I. Piagam ini berbunyi sebagai berikut :
“Priango, 20 September 1850,-
Handvest.
Boven Open namens van in opdracht, geven tegen die zich verdienstelijk maken Uit Tuin lijin Weg.
Mc. Van Huender,-
Resident-Priango.”
Yang artinya sebagai berikut :
Priangan, 20 September 1850.-
Piagam Penghargaan
Atas nama Pemerintah, diberikan kepada yang berjasa membuat jalan lurus penghubung jalan perkebunan.
Mc. Van Huender,-
Resident-Priangan.”
Dengan adanya kata-kata “Uit Tuin Lijn Weg” inilah Drs. Said Raksakusumah, Ketua Jurusan Sejarah, FKIS IKIP Bandung, ketika mengadakan Penelitian di daerah kewedanan cililin tahun 1968, berkesimpulan bahwa nama “Cililin” diambil dari kata-kata “Uit Tuin Lijn Weg” tersebut."

Wednesday, 15 August 2018

Meraih Bintang - Via Vallen (VERSI SUNDA)

Meraih Bintang - Via Vallen - Official Theme Song Asian Games 2018Tiap saat tiap waktu
KĂ©sang ngabaseuhan awak
Ieu anu ditungguan
Kuring bakal ngabuktikeun

Kuring yakin bakal meunang
Poé ieu nu diinget
Kabéh doa diucapkeun
Sajarah nu disanggakeun

Kudu fokus hiji titik
Éta wungkul titik Ă©ta
Tetep fokus urang udag
Ngaliwat batas

Terus fokus hiji titik
Éta wungkul titi kĂ©ta
Tetep fokus urang udag
Ngaraih béntang

Yuu yu hayu yu hayuu Yuu yu hayu
Yuu yu hayu yu hayuu
Yuu yu hayu yu yu wo oo
Yuu yu hayu yu hayuu Yuu yu hayu
Yuu yu hayu yu hayuu

Urang datang urang tempo
urang meunang

Lamun meunang berprétasi
Lamun éléh ulah frustasi
Lamun meunang solidaritas
Urang galang sportivitas

Lamun meunang berprétasi
Lamun éléh ulah frustasi
Lamun meunang solidaritas
Urang galang sportivitas

Terus fokus hiji titik
Éta wungkul titik Ă©ta
Tetep fokus urang udag
Ngaraih béntang

Yuu yu hayu yu hayuu Yuu yu hayu
Yuu yu hayu yu hayuu
Yuu yu hayu yu yu wo oo
Yuu yu hayu yu hayuu Yuu yu hayu
Yuu yu hayu yu hayuu
Urang datang urang nempo
Urang dukung

Kudu fokus hiji titik (Yuu yu hayu yu hayuu Yuu yu hayu)
Éta wungkul titik Ă©ta (Yuu yu hayu yu hayuu)
Tetep fokus urang udag (Yuu yu hayu yu yu wo oo)

Terus fokus hiji titik (Yuu yu hayu yu hayuu Yuu yu hayu)
Éta wungkul titik Ă©ta (Yuu yu hayu yu hayuu)
Tetep fokus urang udag (Yuu yu hayu yu yu wo oo)
Ngaraih béntang (Yuu yu hayu yu hayuu)

Friday, 3 August 2018

Atouna El Toufule - Cover by Sabyan Gambus Chord
Intro : Am Dm G C F Dm    E

Am                    F
Jeena N'ayedkon Bel-Eid Mnes'alkon
Dm                        Dm            E
Lesh Ma Fee 'Enna La 'Ayyad Wula Zeineh
    Dm            Am
Ya 'Alam Ardhi Mahroo'a
    F            E
Ardhi Huriyyeh Masroo’a

Am                    F
Samana 'Am Tehlam 'Am Tes'al El-Ayam
Dm                        Dm            E
Wein Esh-Shames El-Helwe W-Rfouf El-Hamam
    Dm            Am
Ya 'Alam Ardhi Mahroo'a
    F            E
Ardhi Huriyyeh Masroo’a

Dm                Am
Ardhi Zgheere Metli Zgheere
F                Dm            E
Atouna Es-salam 'Atouna Et-Tufoole

Am            Dm
A'touna Et-Tufoole
G            C       
A'touna Et-Tufoole
Am            Dm
A'touna Et-Tufoole
F                    F            E
A'touna, 'Atouna, 'Atouna Es-Salam

Am                                A
I am a child with something to say
            Dm
Please listen to me
G                            G7
I am a child who wants to play
            C        E
Why don't you let me
       
            F
My doors are waiting
            G
My friends are praying
            F
Small hearts are begging
        G    E
Give us a chance
            E
Give us a chance

Am            Dm
Give us a chance
G            C
Give us a chance   
Am            Dm
Give us a chance
Am                Am            E
Please, please, give us a chance

Dm                Am
A'touna Et-Tufoole
G                C
A'touna Et-Tufoole
Dm                Am
A'touna Et-Tufoole
Am                    E    F    Am
A'touna, 'Atouna, 'Atouna Es-Salam

Am                    F
Jeena N'ayedkon Bel-Eid Mnes'alkon
Dm                        Dm            E
Lesh Ma Fee 'Enna La 'Ayyad Wula Zeineh